image/svg+xml

Synpunkter och klagomål

För klagomål eller synpunkter på skolan, använd blanketten ”synpunkter på utbildningens utformning” och skicka eller lämna den till skolan.

I skollagen (SFS 2010:800) 4 kap. 8 § står det följande:
”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.”

Klagomålen kan ske muntligt eller skriftligt via blankett beroende på vad klagomålet gäller. Barn, elever, vårdnadshavare eller andra intressenter kan lämna klagomål.

  • I första hand kan du vända dig till berörd personal. Detta kan du göra muntligen eller skriftligen.
  • I andra vänder du dig till rektor och då måste klagomålet framföras skriftligen.
  • Har du klagomål mot rektorn vänder du dig först skriftligen till henne och i andra hand skriftligen till huvudmannen, Stiftelsen Västerås Waldorfskolas styrelse. Samma blankett används för detta, skriv att anmälan ställs till huvudmannen.
  • Du kan även göra en skriftlig anmälan till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudsmannen (BEO) inom Skolinspektionen via deras hemsida www.skolinspektionen.se eller via vanligt brev.
  • Huvudmannen ansvarar för att utredning av klagomål som kommit till deras kännedom görs. Rektor ansvarar för att alla klagomål kommer till huvudmannens kännedom.

Blankett för synpunkter på utbildningens utformning