image/svg+xml

Information och dokument

Västerås Waldorfskola är en fristående, självförvaltande skola som drivs helt utan vinstintresse. Den är godkänd av Skolinspektionen och följder de mål och riktlinjer som finns angivna i skollag och läroplaner. Waldorfskolan i Sverige hämtar också inspiration och vägledning från En väg till frihet, waldorfskolans egna pedagogiska måldokument.

Huvudman för skolan är Stiftelsen Västerås Waldorfskola.

 • Malte Nordling – ordförande
 • Merilin Strand – ledamot
 • Johan Östlund – ledamot
 • Tove Steinholtz – ledamot
 • Camilla Fridström – ledamot

Huvudmannen har ansvar för juridiska frågor angående skolan. Du kan komma i kontakt med huvudmannen genom att skicka ett mail till: styrelsen@vwaldorf.se, eller ringa: 021-80 37 38

Har du synpunkter eller klagomål på skolan? Under fliken ”blanketter” finner du en blankett för detta. Skriv ut, fyll i och skicka eller lämna till skolan. Blanketten finns också att hämta på skolan, fråga din klasslärare eller rektor.

Rektor är Maria Flodén. Det är till henne du vänder dig om du har frågor angående det pedagogiska arbetet (telefon 079-304 70 17, via admentum.se eller rektor@vwaldorf.se).

Klassläraren ansvarar för arbetet i klassen, och det är till klassläraren du vänder dig i första hand om du har frågor om just ditt barn, undervisningen i klassen eller annat.

Skolans ordningsregler uppdateras tillsammans med elever och all personal. Här är de senast uppdaterade:

 

 

ORDNINGSREGLER PÅ

VÄSTERÅS WALDORFSKOLA

Uppdaterade 2022-05-23

1. Vi gör vårt bästa för att respektera vår egen och andras studiero

2. Vi uppför oss och använder vårdat språk

3. Vi vandaliserar inte skolan, vi är rädda om vår miljö

4. Vi kommer i tid till lektionerna

5. Vi använder inte mobilen utan lärarens tillåtelse

6. På Västerås Waldorfskola gäller tobaksfri skoldag

7. Alkohol och narkotika är förbjudet på skolan

8. Mobbning och kränkande behandling är absolut förbjudet på Waldorfskolan

Konsekvenser

Dessa konsekvenser används om någon elev bryter mot en ordningsregel:

Den vuxen som ser en elev bryta mot reglerna tar genast ett samtal med eleven.

Om det behövs, meddelas klasslärare och rektor, och möten sker med förälder, klasslärare och eventuellt även rektor.

Konsekvenserna anpassas till förseelsens art, och kan vara:

muntlig varning

skriftlig varning

avstängning

 

Om en elev bryter mot regel nr 6,  Tobaksfri skoldag gäller följande konsekvenser:

 1. Den vuxne som ser eleven röka eller snusa talar med eleven och påminner om att tobaksfri skoldag gäller.
 2. Klasslärare informeras.
 3. Klassläraren informerar vårdnadshavare.

 

Om en elev förorsakar skada på skolans egendom ska ersättning eller reparation ske i samråd med skolan.

 

 

 

 

Information till föräldrar

Kanaler för information från Västerås Waldorfskola är:

 • Samtal med personal
 • Mail från lärare eller ledningen med information om t.ex. kommande aktiviteter
 • Admentum
 • Skolans hemsida
 • Skolans facebooksida
 • Instagram
 • Föräldramöten, både i den enskilda klassen och gemensamma för alla klasser

Mobiltelefoner

På skolan gäller att eleverna får lämna in sina mobiltelefoner vid skoldagens början och hämta ut dem vid dagens slut.

-Varför gör vi så? 

Waldorfskolans undervisning syftar bland mycket annat till att stärka de relationer som finns i klassen och mellan elever och vuxna. Genom att ge möjlighet till en dag fri från störningar ges ökat utrymme för att bygga goda, starka relationer som främjar trygghet, god självkännedom och god inlärning.

Vi vet också att vi vuxna är ständiga förebilder för barnen och tillämpar därför återhållsamhet med mobiltelefoner även för oss. Kommer ni föräldrar hit och besöker skolan, vill vi gärna att ni tänker på detta och inte använder mobiltelefonen inför barnen. Passa på att vara helt närvarande när du är här istället!

Fritidshemmet

Fritidshemmet är öppet för barn från förskoleklass till klass 6, mellan klockan 6.30 – 17.00. Ansökan till fritidshemmet görs hos kommunen.

Skolmaten

All mat lagas på skolan.

Vår utgångspunkt för inköp av råvaror är att vi så mycket som möjligt använder ekologiska, biodynamiska och närproducerade råvaror.

Tre dagar per vecka serveras vegetarisk mat, en dag kött och en dag fisk. Till förmiddagsrasten (9.50 – 10.20) serveras knäckebröd, smör och frukt.

Föräldrastädning

Eftersom vår skola inte tar ut någon vinst går alla pengar direkt till eleverna. Genom att våra föräldrar städar sin klass städområden frigör vi medel som kommer våra elever direkt till godo i form av material av god kvalitet och hög personaltäthet. Det är också en tradition att man som förälder städar sitt barns klassrum, och den skänker engagemang i skolan, trygghet och stolthet för eleverna (”det är min pappa som har städat!”) och ger föräldrar möjlighet att delta i sina barns vardag på ett naturligt sätt.

Städningen sker efter ett schema som innebär ca två städningar per termin. Man städar onsdag och helg under en vecka.

Har man inte möjlighet att städa pratar man med sin klasslärare som kan förmedla kontakt med städhjälp eller, om man vill, tar bort namnet från klassens städlista.

Skolhälsovård

Skolsyster Anna Wahlberg finns på plats på måndagar samt fredag förmiddag. Hon kan nås på telefon 021-80 31 24, 073-818 15 38 alt. skolhalsovard@vwaldorf.se eller admentum.

Vår skolläkare heter Christina Lockley, och kontakt med henne får man genom skolsyster.

Kurator heter Johanna Grönhaug. Hennes telefonnummer är 073-955 36 64. Du kan också få kontakt med henne via din klasslärare, skolsyster eller rektor.

Skolpsykolog är Sara Ulfvebrand. Kontakt förmedlas av skolsyster, rektor eller elevvård.