image/svg+xml

Grundskolan

Besök gärna Waldorfportalen.se för ytterligare information.

Klass F-9

Tio roliga, utvecklande skolår, fyllda av upptäckarlust och kunskap!

I Waldorfpedagogiken är det viktigaste att väcka elevernas lust att lära sig. Om man känner lust, kan man lära sig vad som helst!

Vi strävar efter att varje klass ska ha samma klasslärare alla skolåren. Det ger trygghet och en bra grund för lärande. Vi tillämpar periodundervisning, dvs. vi läser samma ämne varje morgon i 3 – 4 veckor. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras i undervisningen för att hela människan ska få möjlighet att utvecklas och så att varje elev kan utnyttja sina förmågor och talanger.

Waldorfskolan arbetar utifrån nationell läroplan (skolverket) och Waldorfskolornas egen läro- och kursplan En väg till frihet ( http://waldorf.se/om-waldorf/kursplan-malbeskrivningar/)

Utnyttja dagsrytmen och bli mindre skoltrött

Vårt dagsschema utgår från människans dygnsrytm med teoretiska ämnen på morgonen, språk och konstnärliga ämnen mitt på dagen och praktiska ämnen såsom hantverk, dans, hemkunskap, idrott och rörelse på eftermiddagen. Detta ger en rytmisk växling mellan koncentrerat arbete och övande som stödjer lärandet och motverkar skoltrötthet.

Förskoleklass

Förskoleklassen är integrerad med skolan och omfattas av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011), samt Waldorfskolans egen läroplan En väg till frihet. Inom waldorfpedagogiken har leken en mycket central roll både inom förskola och i de första grundskoleåren. Under människans första sju år är det i leken som barnet övar sin vilja och erfarenheter blir till kunskap. Leken genomgår en grundläggande förändring från att ursprungligen vara en intuitiv fantasilek till att bli en föreställnings- och konstruktionslek under sex-sjuårsåldern. Bibehållen kreativitet och lekförmåga är enligt waldorfpedagogiken en grundförutsättning för ett aktivt deltagande i läroprocessen i skolan!

Klass 1

Första klass är en övergång från de fria barnaåren till skolans värld.  Genom folksagor, fabler och berättelser som stoff lär vi oss läsa, skriva och räkna.  Genom konstnärligt övande och rörelse får barnen en helhetsupplevelse av världen.

Klass 2 och 3

Nu arbetas det mycket! Vi övar och befäster det vi lärt om bokstäver och siffror. Vi får höra legender om hur människor levt sina liv, och lära oss om olika yrken, hembygden och naturen.

I klass tre får eleverna undervisning i fiolspel. Stråkundervisningen gynnar både sammanhållningen i klassen, den egna personliga utvecklingen, musikaliskt gehör och intresse samt motorisk utveckling.

Klass 4 och 5

Nu är eleverna mer vakna och förstår fler orsakssamband, vilket gör det möjligt att introducera naturvetenskap – botanik, zoologi, biologi – och även historia. I klass 4 arbetar vi med nordisk mytologi, geografi och historia, och i klass 5 läser vi om urgamla kulturer ute i världen som Egypten, Mesopotamien och Grekland.

Klass 6 och 7

Barnens tankeliv genomgår nu en stor förvandling. Barndomens sagovärld försvinner, och en realistisk värld tonar fram. Denna värld behöver nu utforskas och undersökas. Spännande nya ämnen som fysik, mineralogi, akustik och optik kommer in i undervisningen. I geografi-, historie- och religionsundervisningen ger vi oss ut i Europa och i världen.

I klass sex åker vi alltid på en flera dagar lång paddlingstur på våren. Det är bra för klasssammanhållningen, uthållighet och en introduktion till friluftsliv.

Klass 8 och 9

Undervisningen handlar allt mer om ett gemensamt utforskande och sökande efter kunskap. Morgonperioderna består av föreläsning som följs av diskussion varpå eleverna själva skriver och bearbetar sina texter, skapar bilder och söker efter mer fakta. En viktig del i all undervisning är att eleverna ska själva få fundera, öva upp sitt eget tänkande och sin förmåga till kritisk granskning. Genom att öva sig i argumentation och kommunikation förbereds eleverna för att våga ta aktiva val i sina Iiv. I de naturvetenskapliga ämnena är experiment viktigt för att eleverna ska använda sin iakttagelseförmåga och för att stimulera till egen aktivitet. I historieundervisningen fokuserar vi på de händelser som skapat den värld vi lever i idag, t ex industrialiseringen och de båda världskrigen.

I klass nio åker klassen ut på segling med ett äkta gammalt segelfartyg. Eleverna får prova på att arbeta till sjöss, de får övernatta i kojer och laga mat på båten. Ett fantastiskt tillfälle till utveckling!