image/svg+xml

Grundskolan

Besök gärna Waldorfportalen.se för ytterligare information.

Klass F-9

Tio roliga, utvecklande skolår, fyllda av upptäckarlust och kunskap!

I Waldorfpedagogiken är det viktigaste att väcka elevernas lust att lära sig. Om man känner lust, kan man lära sig vad som helst!

Vi strävar efter att varje klass ska ha samma klasslärare under flera års tid.

Vi tillämpar periodundervisning, dvs. vi läser samma ämne varje morgon i 3 – 4 veckor. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras i undervisningen för att hela människan ska få möjlighet att utvecklas och så att varje elev kan utnyttja sina förmågor och talanger.

Waldorfskolan arbetar utifrån nationell läroplan Lgr11 och Waldorfskolornas egen läro- och kursplan En väg till frihet.

Utnyttja dagsrytmen och bli mindre skoltrött

Vårt dagsschema utgår från människans dygnsrytm med teoretiska ämnen på morgonen, språk och konstnärliga ämnen mitt på dagen och praktiska ämnen såsom hantverk, dans, hemkunskap, idrott och rörelse på eftermiddagen. Detta ger en rytmisk växling mellan koncentrerat arbete och övande som stödjer lärandet och motverkar skoltrötthet.

Förskoleklass

Här ges eleverna möjlighet att lära känna skolans värld lekfullt och tryggt. Förskoleklassens klassrum finns på skolans bottenvåning. Där får barnen kunskapa, leka och äta i lugn och trygg miljö.

Skolverkets Lgr 11 lyfter fram att leken har stor betydelse för att yngre elever ska tillägna sig kunskaper. Här på Västerås Waldorfskola har förskoleklassen fokus på barnens sociala, kognitiva, motoriska och konstnärliga utveckling genom aktivt lärande. Skapande och undersökande arbete samt lek är centralt i undervisningen. 

Lärtillfällen ges bland annat genom att barnen får följa naturens skiftningar genom året. Årstiderna ger stoff till varierade arbetssätt så som utflykter, hantverk, sagor, målning, sånger, mm.

I sexårsåldern växer många barn, hur de tänker och förstår börjar förändras, förmågan till fantasi och lek blir utvecklas. En ny medvetenhet om tillvaron vaknar. Många barn i sexårsåldern växer också fysiskt och kan få svårt att styra kroppen. Det som barnet nyss klarade bra kan bli svårt igen. Det är en naturlig del i utvecklingen. Under barnens sexårsutveckling vill vi på Västerås Waldorfskola ge dem trygg och tydlig struktur i övergången mellan förskola och grundskola. 

Förskoleklassen ger kontinuitet och progression i barnens utveckling och förbereder dem för grundskolan. Barnen ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Klass 1

I första klass är barnet i skolans värld. Genom folksagor och berättelser som stoff lär vi oss läsa, skriva och räkna. Genom konstnärligt övande och rörelse får barnen utveckla sina förmågor.

Klass 2 och 3

Nu arbetas det mycket! Vi utvecklar, övar och befäster det vi lärt om bokstäver och siffror. Vi lär om djur och natur. Vi får höra legender om hur människor levt sina liv, och lära oss om olika yrken, hembygden och naturen.

 

Klass 4 och 5

Nu är eleverna mer vakna och förstår fler orsakssamband, vilket gör det möjligt att introducera naturvetenskap – botanik, zoologi, biologi – och även historia. I klass 4 arbetar vi med nordisk mytologi, geografi och historia, och i klass 5 läser vi om urgamla kulturer ute i världen som Egypten, Mesopotamien och Grekland.

Klass 6 och 7

Barnens tankeliv genomgår nu en stor förvandling. Barndomens sagovärld försvinner, och en realistisk värld tonar fram. Denna värld behöver nu utforskas och undersökas. Spännande nya ämnen som fysik, mineralogi, akustik och optik kommer in i undervisningen. I geografi-, historie- och religionsundervisningen ger vi oss ut i Europa och i världen.

Klass 8 och 9

Undervisningen handlar allt mer om ett gemensamt utforskande och sökande efter kunskap. Morgonperioderna består av föreläsning som följs av diskussion varpå eleverna själva skriver och bearbetar sina texter, skapar bilder och söker efter mer fakta. En viktig del i all undervisning är att eleverna ska själva få fundera, öva upp sitt eget tänkande och sin förmåga till kritisk granskning. Genom att öva sig i argumentation och kommunikation förbereds eleverna för att våga ta aktiva val i sina Iiv. I de naturvetenskapliga ämnena är experiment viktigt för att eleverna ska använda sin iakttagelseförmåga och för att stimulera till egen aktivitet. I historieundervisningen fokuserar vi på de händelser som skapat den värld vi lever i idag, t ex industrialiseringen och de båda världskrigen.