image/svg+xml

Nationella mål och riktlinjer för förskoleklassen

Förskoleklassens uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande, samt förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läroplanen lyfter exempelvis fram skapande arbete och lek som väsentliga delar för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Betydelsen av att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper betonas också.

Förskoleklass Västerås Waldorfskola

Förskoleklass på Västerås Waldorfskola

Här ges eleverna möjlighet att lära känna skolans värld lekfullt och tryggt. Förskoleklassens klassrum finns på skolans bottenvåning. Där får barnen kunskapa, leka och äta i lugn och trygg miljö.

Skolverkets Lgr 11 lyfter fram att leken har stor betydelse för att yngre elever ska tillägna sig kunskaper. Här på Västerås Waldorfskola har förskoleklassen fokus på barnens sociala, kognitiva, motoriska och konstnärliga utveckling genom aktivt lärande. Skapande och undersökande arbete samt lek är centralt i undervisningen. 

Lärtillfällen ges bland annat genom att barnen får följa naturens skiftningar genom året. Årstiderna ger stoff till varierade arbetssätt så som utflykter, hantverk, sagor, målning, sånger, mm.

I sexårsåldern växer många barn, hur de tänker och förstår börjar förändras, förmågan till fantasi och lek blir utvecklas. En ny medvetenhet om tillvaron vaknar. Många barn i sexårsåldern växer också fysiskt och kan få svårt att styra kroppen. Det som barnet nyss klarade bra kan bli svårt igen. Det är en naturlig del i utvecklingen. Under barnens sexårsutveckling vill vi på Västerås Waldorfskola ge dem trygg och tydlig struktur i övergången mellan förskola och grundskola. 

Förskoleklassen ger kontinuitet och progression i barnens utveckling och förbereder dem för grundskolan. Barnen ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.