ORDNINGSREGLER

 

Till alla föräldrar och elever vid Västerås Waldorfskola: Vi har i kollegiet gått igenom och uppdaterat våra ordningsregler, de bifogas här nedan.

Reglerna har skapats och uppdaterats tillsammans med eleverna i december förra året. Vi har nu diskuterat dem igen i kollegiet och gjort några tillägg.

Vi önskar behålla den goda stämning och arbetsmiljö som oftast råder på vår skola, och räknar med ett gott samarbete mellan skola och hem. Alla klasslärare ska ta upp det i klasserna efter påsklovet. Tala gärna med ditt barn om reglerna.

ORDNINGSREGLER

Västerås Waldorfskola

 Här på skolan… 

 • Har vi studiero
 • Är vi rädda om vår skolas miljö och material
 • Värnar vi om hövlighet, vårdat språk och ett i övrigt gott uppförande
 • Håller vi en skonsam ljudnivå
 • Har vi en ren skolmiljö. Därför använder vi papperskorgar för skräp
 • Respekterar vi skogränsen
 • Har vi en säker skolmiljö, och inget springande i korridorerna
 • Ska alla komma i tid till lektionerna
 • Ska föräldrar anmäla frånvaro
 • Anmäler du till din lärare om du måste gå hem under skoldagen
 • Vet vi att godis eller läsk inte är tillåtet på skolans område (tuggummi räknas som godis)
 • Lämnas mobiltelefoner in under skoltid
 • Vet vi att rökning (tobak, vapes, e-cigaretter) inte är tillåten på skolans område
 • Vet vi att skolans drogpolicy ska följas
 • Följer vi skolans plan mot kränkande behandling och har nolltolerans mot mobbning och kränkningar
 • Vet vi att på skolgården ska alla kunna vistas. Fotboll spelas på gräsytan vid parkeringen på baksidan. Cyklar eller mopeder är inte tillåtna på skolgården under skoltid.
 • Har du hjälm om du åker kickbike eller liknande

 Konsekvenser

Dessa konsekvenser används om någon elev bryter mot en ordningsregel.

Om steg 1 fungerar, stannar vi där. Annars går vi vidare till steg 2, steg 3 och så vidare.

Vår ambition är att steg 1 – 3 ska räcka och att alla elever förstår varför vi har våra regler.

 1. Den vuxen som ser en elev bryta mot reglerna tar genast ett samtal med eleven.
 2. Rapport till klasslärare/klassföreståndare.
 3. Telefon/mejlkontakt med vårdnadshavare.
 4. Vårdnadshavare kallas till skolan. Åtgärdsprogram med klasslärare/klassföreståndare.
 5. Vårdnadshavare kallas till skolan. Åtgärdsprogram med klasslärare/klassföreståndare och rektor.
  Alkohol- och drogpolicy för Västerås Waldorfskola
  Elever får varken uppträda påverkade eller förvara, sälja eller nyttja droger inom skolans område.

  Om så skulle ske ska rektor omedelbart underrättas.

  Alkoholhaltiga drycker beslagtas.

Västerås Waldorfskolas strävan mot bästa möjliga arbetsmiljö i en drogfri skola kräver att vi i samverkan arbetar för att förebygga och ingripa vid alkohol- och narkotikamissbruk.

  Detta kräver självklart att vi inte i något sammanhang i skolan tolererar förtäring av alkohol eller bruk av droger. Detta gäller förutom under skoltid även vid skolresor, skolfester och andra aktiviteter som har med skolan att göra.

  Skolan har anmälningsplikt till sociala myndigheter.

  Mål

  ° Förhindra missbruk av alkohol och narkotika samt narkotikaklassade läkemedel.

  ° Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i skolan.

  ° Motverka konflikter och utslagning på grund av drogmissbruk.

  Strategi

   ° Arbeta förebyggande och kontinuerligt informera och diskutera olika drogers skadeverkning.

  ° Arbeta för att bygga upp självförtroende och stärka självkänslan hos eleverna

  ° Om missbruk har konstaterats via provtagning ska eleven genomgå ett kontrollerat rehabiliteringsprogram genom samverkan med socialtjänsten.