Waldorfpedagogik på Västerås Waldorfskola

Vad är Waldorf för oss?

Det här är vår tolkning av waldorfpedagogiken.

En Waldorfskola är…

…ett sammanhang:

I världen finns runt 940 waldorfskolor som bildar ett globalt nätverk. I Sverige är vi runt 40 skolor. Vi utbyter erfarenheter och delar en gemensam värdegrund, som man känner igen när man besöker andra waldorfskolor.

Det finns ett centrum för världswaldorfrörelsen i Schweiz. I Sverige är waldorfskolorna förenade i en federation. Varje skola är självstyrande.

Men vi är också en del av sammanhanget där vi finns – skolvärlden i Västerås, där vi tillsammans med kommunala och fristående skolor hjälps åt att utbilda barn och ungdomar i Västerås. Vi delar problemen och utmaningarna och samarbetar om lösningarna.

…en identitet:

Skolan har en lång historia som har gjort den till vad den är idag. Ständigt nya människor – lärare, föräldrar, elever – har trätt in och satt sin färg på livet i den här skolan. Vissa personer har bidragit med starka impulser som förebilder för sin omgivning, impulser som lever kvar och inspirerar.

Vi har utvecklat vårt eget unika sätt att förverkliga waldorfidén. De arbetsmetoder vi använder syftar till att skapa en människovänlig pedagogik där individer kan blomstra. Det är inte en färdig metod utan den är stadd i ständig utveckling.

Den som besöker oss kan märka att det finns en viss anda i vår skola. Strävan efter självkännedom, respekt för och lyssnande på andra bidrar till att upprätthålla den goda anda som skapar ett trivsamt arbetsklimat.

…en läroplan:

Waldorfskolans läroplan speglar och följer barnets utveckling och ger läraren redskap att möta elevens kunskapsbehov. Förståelsen för att varje människa behöver utvecklas lika mycket kroppsligt och känslomässigt som kunskapsmässigt är en del av bakgrunden till vår läroplan, som utarbetades av Rudolf Steiner i början av 1900-talet genom antroposofin.

Den statliga läroplanen, LGr 11, innehåller samma kunskapsmål som vår, och därför finns ingen konflikt mellan dessa två. Det är vägen till målet, sättet att undervisa som kan se annorlunda ut i enskilda fall.

All modern forskning, pedagogisk, neurologisk osv., som kan berika förståelsen för uppfostran och undervisning ger oss inspiration och formar vår läroplan, tillsammans med de utmaningar och möjligheter som vår tid ställer oss inför.

…hur vi möter eleverna:

För oss är eleverna alltid människor i första hand, och i andra hand elever.

För de yngre eleverna är det viktigt att det finns en vuxen att se upp till, en auktoritet i god mening. Då kan de känna sig trygga att utveckla sin egen individ.

De äldre eleverna behöver få hjälp att skapa sig ett självständigt omdöme. Läraren är en entusiastisk guide till natur, samhälle, konst och allt som världen möter oss med.

…konstnärlighet:

Vägen till kunskap går genom konsten. Det märks i vår skola på alla nivåer.

Våra lärare är konstnärer. De försöker öva sig själva, antingen det gäller rörelse, bild, musik, teater eller någon annan konstgren.

För att fördjupa kunskaperna gör vi konst varje dag i skolan. Med eleverna målar vi, sjunger, spelar, dansar, skulpterar och dramatiserar. Det övar upp hjärnans olika förmågor och gör oss lyhörda för varandra.

Själva undervisningen har rytm, andas och sjunger som ett konstverk. Ibland går det vilt till, ibland blir det vilsamt och stilla. Ibland är det myror i huvudet, ibland kliar det i fingrarna att få skapa.

Vår skola är vacker att vara i. Inget rum utan färg, naturliga material och vackra former.

…en viss ordning:

Vissa typiska drag känns igen i alla waldorfskolor.

Klassläraren följer sin klass de första 6-8 åren, för att lära känna sina elever och veta vad de behöver.

På morgonen fördjupar vi oss i ett huvudämne flera veckor i sträck. Senare på dagen övar vi ämnen som kräver ständig upprepning. På eftermiddagen får vi sjunka in i ett hantverk som gör oss skickliga och stimulerar oss att bli levnadskonstnärer.

I förskolan lägger vi tyngdvikten vid lek. Från sjuårsåldern kommer skolan igång där leken mer och mer förvandlas till att öva färdigheter.

Waldorfskolan är ett sammanhang ända från klass 0 och till och med gymnasiet. Just nu är det inget gymnasium i Västerås Waldorfskola, men kanske i framtiden igen.

Våra konferenser är också vår fortbildning. Varje torsdag eftermiddag träffas kollegiet och samtalar om pedagogiska frågor med mera.

Vi styr vår egen skola, rektor och medarbetare tillsammans. Skolan styrs inte av någon annan långt borta. Styrelsen är en icke vinstdrivande stiftelse och allt överskott går in i verksamheten.

Föräldrar och lärare bär hela skolan. Föräldrars synpunkter är alltid mycket välkomna. Barnen/eleverna är vår gemensamma angelägenhet.

Vi ser hela tiden till att utvärdera och utveckla vår kvalitet på många olika vis.

…en sund skola:

En ekonomi i balans kräver stabilitet och långsiktighet. Vi är en lugnt växande skola med för närvarande 30 år på nacken.

…ett samliv:

Vi är människor som samarbetar. För den som möter oss ska vi vara transparenta och begripliga. Alla kontakter har det gemensamma mänskliga för ögonen.

…en spjutspets:

Samhället behöver hitta nya former för att lösa alla enorma problem. Waldorfskolan vill vara ett bidrag till förnyelse och en källa till inspiration, entusiasm och värme.