Vad är waldorfpedagogik? Den korta versionen

HELA MÄNNISKAN går i förskolan och skolan

Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt. Undervisningen ger näring för hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning. Kunskapsinhämtande och fostran utgör en helhet genom att stoffet väljs och presenteras så, att det i varje stadium anknyter till barnets egen utveckling och hjälper denna framåt. I det skolförberedande stadiet är det viktigast att grundlägga kvaliteter som gör att det senare kunskapsinhämtandet och den personliga utvecklingen kan ske utan stress. Omdömesförmågan utvecklas genom en allsidig belysning av sakförhållandena. Fram till puberteten aktiverar waldorfpedagogiken särskilt vilje- och känslokrafterna, som bildar ett rörligt underlag för en i puberteten vaknande, självständig tankeförmåga. Elevernas kreativa och fria tänkande är waldorfskolans främsta mål. Den tolvåriga waldorfskolan syftar till en bred, allmän människobildning utan begränsande specialiseringar. På detta vis står eleven efter avslutad skolgång fri att utifrån sig själv välja bland så många studie- och yrkesinriktningar som möjligt. Waldorfskolan arbetar med utgångspunkt i Rudolf Steiners människosyn. Denna är baserad på grundtankar som kan formuleras: Människan utvecklas enligt lagbundenheter i såväl kroppslig som själslig och andlig bemärkelse. Under uppväxten vävs det helt unika livsmönstret för varje enskild individ.