Menu

förskoleklass

Hösten 2015 startar vi vår förskoleklass på Waldorfskolan! Steinerbarnträdgården, förskolan som är vår närmaste granne, kommer att fortsätta ha sexåringar i förskoleklassverksamhet på förskolan. Vi startar förskoleklass också på skolan eftersom det har visat sig finnas ett stort behov av waldorfpedagogisk verksamhet.

 

Nationella mål och riktlinjer för förskoleklassen:

 

Förskoleklassens uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läroplanen lyfter exempelvis fram skapande arbete och lek som väsentliga delar för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Betydelsen av att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper betonas också.

 

Förskoleklass Västerås Waldorfskola

 

Sexåringarna ska få en möjlighet att bekanta sig med skolan, lekfullt och tryggt.

De ska få följa naturens skiftningar genom året. Årstiderna ger stoff till utflykter, hantverk, sagor, målning, musik, matlagning och andra aktiviteter.

Det finns ett starkt fokus på barnens psykosociala och motoriska utveckling.

Förmiddagarna, ca 3 timmar, är förskoleklasstid och eftermiddagarna fritidsverksamhet.

Sexårsåldern är en känslig period då förmågan till fantasi och fri lek börjar avta något, en ny medvetenhet om tillvaron vaknar. Konkurrens och rättvisa kan ta stort utrymme. Humöret svänger, de ifrågasätter tillvaron. Kroppsuppfattningen förändras, motoriken försämras och måste återerövras.

 

Barnen lär sig genom att härma och leka. De absorberar och smälter sina upplevelser och lär sig genom att ta till sig mer än genom att bli undervisade.

De behöver en trygg, omhändertagande miljö med tydlig struktur. De händelser de upplever påverkar hur deras fysiska organism formas. Härmandet utvecklar barnets organism och befäster språket, vanor och beteendemönster. Genom lek utvecklas kreativiteten, fantasin och initiativkraften. Barnen lär sig att förhålla sig till sig själv, omvärlden och varandra när de leker.

Den pedagogiska uppgiften i förskolan består i att skapa en miljö som inspirerar barnen att grundlägga och träna goda vanor som minne, respekt t ex och förmåga att lyssna och uppskatta naturen.

 
Västerås Waldorfskola, Regattagatan 39, 723 46 Västerås, Maila till ledningsgruppen@vwaldorf.se eller ring: 021-80 49 55 alt. 021-80 49 28